Sieć ekspertek

Wzajemne wsparcie ma miejsce wtedy, gdy ludzie łączą siły, by nawzajem realizować swoje podstawowe potrzeby. 

Wzajemne wsparcie kobiet może okazać się ważne wtedy kiedy systemowe wsparcie nie istnieje, jest niewystarczające lub zainteresowane kobiety nie chcą z niego korzystać. Tak bywa w przypadku przemocy wobec kobiet – w szczególności w przypadku przemocy wobec kobiet z doświadczeniem migracyjnym.

Jako fundacja chcemy wspierać aktywne migrantki, które działają lub chcą działać na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i pomagać pokrzywdzonym. Chcemy też animować sieci służące wzajemnemu poznaniu się i umacnianiu liderek.

Projekt, na którego stronie jesteś, jest małym krokiem do tego celu.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Взаємна підтримка – це коли люди об’єднують зусилля для задоволення основних потреб один одного.
Взаємна підтримка жінок може виявитися важливою, коли системної підтримки немає, вона недостатня або відповідні жінки не хочуть нею користуватися. Це стосується щодо жінок із мігрантського походження.
Як фонд, ми хочемо підтримати активних жінок-мігранток, які діють або хочуть діяти, щоб протидіяти насильству над жінками та допомагати жертвам. Ми також хочемо оживити мережі, щоб пізнати
одна одну та зміцнити жінок-лідерок.
Проект, на кокого сторинци ти зараз, є маленьким кроком до цієї мети.
Проект фінансується програмою «Активні громадяни – Національний фонд», що фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією в рамках грантів ЄЕЗ.

Взаимная поддержка – это когда люди объединяют усилия для удовлетворения основных потребностей друг друга.
Взаимная поддержка женщин может оказаться важной, когда системной поддержки нет, она недостаточна или соответствующие женщины не хотят ею пользоваться. Это касается женщин с мигрантского происхождения.
Как фонд, мы хотим поддержать активных женщин-мигранток, которые действуют или хотят действовать, чтобы противодействовать насилию над женщинами и помогать жертвам. Мы также хотим оживить сети, чтобы узнать друг друга и укрепить женщин-лидерок.
Проект, на которого страницы ты сейчас, является маленьким шагом к этой цели.
Проект финансируется программой «Активные граждане – Национальный фонд», финансируемой Исландией, Лихтенштейном и Норвегией в рамках грантов ЕЭС.

Podsumowanie projektu

Udział naszej kursantki Oksany w seminarium nt. zapobiegania przemocy ze względu na płeć

Video: Jeśli jesteś świadkiem przemocy/Если вы стали свидетелем насилия…

Video: Przemoc w przestrzeni publicznej – jak użyć głosu?

Video: Przemoc w przestrzeni publicznej – co robić?

Video: Przemoc psychiczna – co to jest?/Психологическое насилие – что это?

Video: O przemocy psychicznej/О психологическом насилии

Nasze dziewczyny prowadzą zajęcia dla kobiet w Dębaku/Девушки проводят встречу для женщин в Дембаке

Następne filmiki na temat przemocy/Больше видео о насилии

Pierwsze zajęcia w Łomży/Первые занятия в Ломже

Jola Gawęda certyfikowaną trenerką dramy

Powstają materiały video

Uczestniczki projektu zaczynają prowadzić zajęcia

Uwaga! Gaslighting / Внимание! Газлайтинг

Cykl przemocy – co to jest? /цикл насилия – что это?

Zakończyliśmy drugi etap projektu/Мы завершили второй этап проекта.

Zaczynamy szkolenie! /Мы начинаем занятия!

Niebieska karta – co to jest?/ синая карта – что это?

Zakończyłyśmy rekrutację do projektu/Мы завершили набор на проект

Przemoc psychiczna to zbrodnia doskonała

Еще два свободных места! Jeszcze dwa wolne miejsca!

Wizyta studyjna w Islandii

O projekcie/about the project/про проект/о проекте

Jak wzmacniać odporność psychiczną? /Как развить психологическую устойчивость?

Telefon przeciwprzemocowy w języku ukraińskim i rosyjskim

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG