Przemoc psychiczna to zbrodnia doskonała

English below
Русский язык ниже
Przemoc psychiczna to zbrodnia doskonała
Przemoc fizyczną najczęściej widać. Są to siniaki, zadrapania i inne ślady na ciele osoby pokrzywdzonej. Trochę inna sytuacja ma miejsce w przypadku przemocy psychicznej. Najczęściej trudniej ją zauważyć i czasem trudniej od niej uciec. Jest też trudniejsza do udowodnienia na przykład w sądzie.
Czym jest przemoc psychiczna?
Przemoc psychiczna to najczęściej obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie itp.
Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy! 
 
Психическое насилие — идеальное преступление Чаще всего наблюдается физическое насилие. Это синяки, царапины и другие следы на теле пострадавшего. Несколько иначе обстоит дело с психологическим насилием. Обычно его труднее заметить, а иногда и труднее избежать. Это также сложнее доказать, например, в суде. Что такое психологическое насилие? Психологическое насилие – это чаще всего оскорбление, осуждение, осуждение, критика, запугивание, шантаж, угроза, игнорирование чувств, крик, обвинение, обвинение, клевета, причинение вреда животным, чтение личной переписки, раскрытие тайн, секретов, издевательство, игнорирование и т.д. Психологическое насилие – самая распространенная форма насилия!
Psychological violence is the perfect crime
Physical violence is most often seen. These are bruises, scratches and other marks on the victim’s body. The situation is somewhat different with psychological abuse. It is usually harder to spot and sometimes harder to get away from. It is also more difficult to prove, for example in court.
What is psychological abuse?
Psychological violence is most often insulting, calling out, judging, criticizing, scaring, blackmailing, threatening, disregarding feelings, shouting, accusing, blaming, slandering, harming animals, reading personal correspondence, revealing secrets, secrets, mocking, disregarding, etc.
Psychological abuse is the most common form of violence!
 
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.