Jeśli jesteś świadkiem przemocy/Если вы стали свидетелем насилия…

Oksana Barkaja wzięła czynny udział w seminarium nt.  zapobiegania i reagowania na przemoc ze względu na płeć w krajach objętych działaniami wojennymi i krajach udzielających schronienia

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Проект финансируется программой «Активные граждане – Национальный фонд», финансируемой Исландией, Лихтенштейном и Норвегией в рамках грантов ЕЭС.