Rozpoczęcie projektu dla ekspertek-uchodźczyń

Projekt zakłada kompleksowe przeszkolenie 10 liderek – kobiet ze społeczności uchodźców w zakresie diagnozowania i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Praca z nimi zacznie się od zbadania ich potrzeb i indywidualnego coachingu (w formie zdalnej) oraz wzajemnego poznania podczas spotkań regionalnych. Kulminacyjnym momentem projektu będzie obóz szkoleniowy, podczas którego otrzymają odpowiednią wiedzę (metoda WenDo, procedury dt przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć w Polsce i in.) i zostaną wzmocnione (wyposażone w metody zadbania o siebie, relaksacji, wystąpień publicznych, technik prowadzenia szkoleń i in). Następnie, będą miały za zadanie poprowadzić pierwsze, własne warsztaty – dla koleżanek ze swojej społeczności. Dzięki tym działaniom uczestniczki będą mogły kaskadowo przekazywać wiedzę i być wsparciem dla innych kobiet z swojego środowiska oraz być równorzędnym partnerem w oczach służb odpowiedzialnych za prowadzenie profilaktyki i pomoc uchodźczyniom pokrzywdzonym przemocą. Przed prowadzeniem, w trakcie i po warsztatach uczestniczki będą miały wsparcie eksperckie. Docelowo powstanie samoorganizująca się sieć uchodźczyń – liderek swoich społeczności. Beneficjentki projektu będą mogły angażować się w inne projekty i przedsięwzięcia w roli współprowadzących warsztaty/spotkania/wydarzenia i nie tylko pomagać innym kobietom, ale też mówić o problemach swoich społeczności własnym głosem.

The project involves comprehensive training of 10 leaders – women from the refugee community, in the diagnosis and prevention of gender-based violence. Working with them will start with examining their needs and individual coaching (remote) and getting to know each other during regional meetings. The highlight of the project will be a training camp, during which they will receive appropriate knowledge (WenDo method, procedures for counteracting gender-based violence in Poland, etc.) and will be strengthened (equipped with methods of self-care, relaxation, public speaking, training techniques and in). Then, they will have the task of running their own first workshop – for friends from their community. Thanks to these activities, the participants will be able to cascade knowledge and support other women from their environment, and be an equal partner in the eyes of the services responsible for conducting prevention and helping refugees suffering from violence. Before, during and after the workshops, participants will have expert support. Ultimately, a self-organizing network of female refugees – leaders of their communities, will be created. Project beneficiaries will be able to get involved in other projects and undertakings as co-organizers of workshops / meetings / events and not only help other women, but also talk about the problems of their communities with their own voice.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

15.02.2022