Następne filmiki na temat przemocy/Больше видео о насилии

W ostatnich dniach Tatiana opowiadała o psychologicznym aspekcie przemocy – co dzieje się w duszy i emocjach ofiary przemocy i świadka przemocy.

В последние дни Татьяна говорила о психологическом аспекте насилия – о том, что происходит в душе и эмоциях жертвы насилия и свидетеля насилия.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Проект финансируется программой «Активные граждане – Национальный фонд», финансируемой Исландией, Лихтенштейном и Норвегией в рамках грантов ЕЭС.